Žiaci ukončili poslednú z úloh Pozrieť z okna nestačí. Ukončili monitorovanie počasia podľa SHMU a meteostanice, porovnávanie týchto údajov a svoje pozorovania vyhodnotili v tabuľkách a grafoch.

10. mája 2012 žiaci absolvovali zaujímavú prehliadku skanzenu na bani Cigeľ. Táto baňa na hnedé uhlie je v  plnej prevádzke, len jej časť je vyhradená pre banský skanzen. Žiaci sa podrobili procedúre podobnej každodennému vstupu baníkov do práce. Každý z nich dostal osobnú známku, pracovný plášť,  prilbu,  lampu.  Zapísali sa do knihy návštev a po bezpečnostnej inštruktáži sa vláčikom presunuli do časti vyhradenej skanzenu, viezli sa podzemným tunelom v tme asi 12 minút, potom pokračovali pešo s odborným výkladom sprievodcu. V bani bolo veľmi vlhko a voda, ktorá neustále steká a musí sa odčerpávať. Všetky banské podzemné priestory sa nepretržite vetrajú, vháňa sa do nich čerstvý vzduch, lebo v bani je metán, ktorý je veľmi výbušný. V časti bane, kde sa pohybovali žiaci, sa však metán nevyskytuje. Žiaci videli rôzne stroje, ktoré sa používali a niektoré doteraz používajú pri ťažbe, čerpadlá, ukážku prepravy osôb a materiálu na závesnej koľajovej dráhe, vozne na prepravu ranených . . .

Po tejto prehliadke je teraz predstava žiakov o ťažbe uhlia, ťažkej a nebezpečnej práci baníkov reálnejšia. Absolvovali ich každodennú cestu, hoci bez hluku strojov a  prachu, no už si vedia predstaviť riziká, ktoré ich denne obklopujú a chápu banícky pozdrav Zdar Boh.

   

Dňa 24. 4. 2012 sa uskutočnila exkurzia do hvezdárne Partizánske. Hvezdáreň sa nachádza v časti Malé Bielice, zariadenie hvezdárne pozostáva z prednáškovej sály pre návštevníkov a kupoly s ďalekohľadom. Prednášková sála je vybavená modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá umožňuje vzdelávacie programy pre odbornú i širokú verejnosť.

Exkurzie sa zúčastnilo 45 žiakov s pedagogickým dozorom. Žiaci sa už na hodinách fyziky a zemepisu zoznámili s najzákladnejšími informáciami o vesmíre, hvezdáreň však pripravila program, ktorý svojím obsahom dopĺňa učivo týchto predmetov, pozornosť venuje miestu a významu slnečnej sústavy z hľadiska štruktúry vesmíru. Doplňujúce informácie  boli u žiakov vítané, dozvedeli sa napríklad, čo je teraz viditeľné na  večernej oblohe:  Venuša javiaca sa ako veľmi jasný objekt večer na juhozápade,  Jupiter, ktorý sa nachádza blízko Venuše a pomaly sa stáva nepozorovateľný. Škoda len, že počasie nebolo pekné, obloha bola zamračená, preto žiaci nemohli pozorovať cez špeciálny ďalekohľad s filtrami Slnko - našu najbližšiu hviezdu. Okrem zaujímavých informácií, o ktorých im porozprával pracovník hvezdárne, sa dozvedeli fakty o našej slnečnej sústave a vzniku vesmíru aj prostredníctvom prezentácie. Z prezentácie aj hvezdárne si žiaci odniesli nezabudnuteľné zážitky.

 

V Topoľčanoch na pozemkoch oproti pivovaru vyrástla kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej energie a tepla spaľovaním drevenej štiepky. Naši ôsmaci sa boli pozrieť na túto tepláreň na biomasu, ktorá ročne vyrobí takmer 96 tisíc MWH tepla a viac ako 41 tisíc MWH elektrickej energie. Tepláreň  sa rozprestiera na ploche takmer 40 tisíc m2 a má horúcovodné potrubie  prepojené  už s existujúcim rozvodom tepla v Topoľčanoch, preto odberatelia v Topoľčanoch vďaka novej teplárni  majú nižšie ceny  tepla ako doteraz.  Tieto informácie žiaci získali od zamestnancov teplárne, ktorí im urobili prehliadku celého zariadenia. Videli pohyblivý pás, ktorým sa nakladá drevená štiepka do zásobníka, pec, ktorá vo vnútri má 10000 C, generátor výroby elektrickej energie, boli aj v riadiacej miestnosti, z ktorej operátori riadia celý chod teplárne pomocou počítača, ďalej sa dozvedeli, že nová tepláreň prináša z environmentálneho hľadiska úsporu na vytváraní emisií oxidu uhličitého a odstránila sa aj závislosť výrobcu tepla na dovážanom plyne.

Exkurzia splnila svoj účel, žiaci sa do školy vrátili plný dojmov.

Žiaci dokončili aktivitu na tému Kto šetrí, má. Sledovali spotrebu energie vo svojich domácnostiach (elektrickú energiu, plyn, teplú a studenú vodu / počas jedného týždňa, zistené údaje zapisovali do tabuľky a vyhodnocovali, vypočítali  priemernú spotrebu  na 1 deň a osobu v jednotlivých bytoch a vytvárali tabuľky. Navrhli aj úsporné opatrenia,  vytvorili prezentácie na tému Najlacnejšia energia je ušetrená energia. Uvedomili si, že šetrením energiou sa nielenže znížia  finančné náklady, ale sa tým aj prispieva k ochrane životného prostredia.

15. marec 2012 bol pre ôsmakov nielen zaujímavý, ale aj poučný. Pozvanie medzi nich prijal Ing. Július Kováč, geodet z GEOKO s.r.o. – geodetickej kancelárie v Topoľčanoch. Vysvetlil žiakom náplň práce geodézie -  vyhotovovanie geometrických plánov, určovanie polohy objektov, vytyčovanie polohy budúcich objektov pre potreby výstavby, zameranie novostavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov a pod., zoznámil ich i s prístrojmi, ktoré sa používajú pri geodetických prácach, žiaci si tieto prístroje mohli prezrieť pri praktickej ukážke v teréne, keď zameriavali budovy v okolí školy.

My sme tam boli.

Žiaci 8. ročníka našej školy navštívili 12. marca 2012 zábavno-vzdelávacie centrum Atlantis Science Center v Leviciach. Neveľká budova na okraji mesta bola plná vedeckých hračiek, ktoré upútali mladých návštevníkov. Vo viacerých miestnostiach si žiaci mohli vyskúšať vznik vodného víru, ktorý potopí lodičku, vyfúknuť obrovskú bublinu, do ktorej sa dokázali skryť, vyfukovať bublifukom, ktorý môže mať akúkoľvek formu (napr. hviezdu), vždy kruhové bubliny, pokúsili sa poskladať rôzne hlavolamy alebo dokonca most tak, aby nespadol, postaviť pyramídu z gúľ, vyskúšali si, aké to je pracovať so žeriavom a postaviť dom, videli na vlastné oči púšťať búrku, či zemetrasenie.... „Doporučujeme všetkým, veď lepšie je raz vidieť a skúsiť, ako dvakrát počuť!  Atlantis Science Center v Leviciach privíta každého, kto chce prežiť zaujímavé a zábavné chvíle plné hry a učenia.“ Cieľ tejto výstavy hravou, interaktívnou formou predstaviť deťom fyzikálne zákony a prírodné javy sa organizátorom podaril, exponáty - vedecké hračky sú prezentované tak, že dávajú deťom ucelený obraz o fyzikálnom jave, ale aj o jeho aplikovaní v živote. 2 hodiny strávené v tomto centre s 80 exponátmi, ktoré žiakom priblížili často zložito opísané procesy a zákonitosti fyziky, veľmi rýchlo ubehol. „Ďakujeme. Ďakujeme aj lektorkám za fundovaný výklad.“ Žiaci, aby na tento deň nezabudli, si v malom obchodíku zakúpili drobné suveníry.

 

 

  

 

Žiaci pracovali na príprave a vyhodnotení rozpočtu plánovanej rekonštrukcie domácnosti aj v učebni IKT, kde vytvorili prehľadnú tabuľku so zistenými údajmi o jednotlivých bytoch a počte užívateľov. Tieto údaje potom rôzne spracovali, výsledkom čoho sú zaujímavé grafy.

 

V januári mladí projektanti po zadaní úlohy V starom po novom zakreslili na milimetrový papier v mierke 1 : 100 plány svojich bytov, vypočítali rozlohu jednotlivých miestností a celkovú rozlohu bytu. Po úvahe sa rozhodli pre niektoré zmeny v bytoch. Niektorí pre inú podlahovú krytinu vo svojej detskej izbe - koberce inej farby, plávajúcu podlahu, dlažbu lepšej kvality, iní sa rozhodli zmeniť vzhľad stien vo svojej izbe - inú modernejšiu tapetu alebo veselšiu farbu stien. Teraz už bytoví architekti plánovali zmeny, radili sa o kvalite a výhodných cenách. Určité informácie si museli zistiť na internetových stránkach, vyberali si aj cenu práce, lebo sa rozhodli zadať tieto úpravy majstrom svojho remesla.