O nás

    Základná škola, Gogoľova 2143/7 v Topoľčanoch je plnoorganizovaná jednotka so 7 triedami na 1. stupni a s 7 triedami na 2. stupni. Organizačnou súčasťou školy je školský klub detí a školské stredisko záujmovej činnosti. Predmetom činnosti školy je výchova  a vzdelávanie žiakov ustanovená vyhláškou o základných školách a podľa osnov vydaných Ministerstvom školstva SR a vykonávanie ďalšej činnosti v súlade so všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi.

   Založená bola 1. 9. 1975. Navštevujú ju väčšinou žiaci z okolitých sídlisk a neďalekých obcí. Navštevujú triedy s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy zameranej na IKT, s vyučovaním mediálnej výchovy, environmentálnej, spoločenskej výchovy a predmetu  tvorba projektov a prezentačné zručnosti..

   Žiaci sú zapájaní do rôznych súťaží v rámci školy, mesta, okresu i celého Slovenska, do predmetových olympiád, vedomostných predmetových súťaží, športových aj umeleckých súťaží.

    Naša škola sa zameriava na informatiku a komunikáciu, rozvoj logického myslenia, čitateľskej gramotnosti a informatických kompetencií žiakov – zabezpečovaním kvalifikovaných učiteľov, modernej výpočtovej techniky a zriaďovaním špeciálnych učební na vyučovanie jednotlivých predmetov. Žiaci i rodičia  majú možnosť využívať elektronickú žiacku knižku.

Škola je oficiálnym sídlom Klubu moderných učiteľov okresu Topoľčany, ktorého činnosť zastrešuje Microsoft Slovakia a p- MAT, n.o.

    Zrealizovali sme množstvo krátkodobých ako aj dlhodobých projektov, o ktorých pravidelne informujeme širokú verejnosť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov projektov a ich uverejňovaním na webovej stránke.

    Pri práci na projektoch a pri výstupných prezentáciách spolupracujeme i s rôznymi organizáciami. Vedenie školy podporuje tvorbu a praktickú realizáciu projektov.

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

1. Dlhodobé projekty:

Škola podporujúca zdravie, e-twinning, Infovek , e –Slovakia, Národný program boja proti drogám, Sme v škole, Cesta k emocionálnej zrelosti, Správaj sa slušne, Projekt Modernizácie vzdelávacieho procesu na ZŠ, Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice, Danone – mliečna liga, Zriadenie jazykového laboratória, Zriadenie jazykového laboratória, Revitalizácia a modernizácia IKT

2.Krátkodobé projekty:

Vidieť a byť videný, Ekologická separácia odpadov, Projekty vypracované na vyučovacích hodinách, Projektový Deň vody, Deň Zeme, Svetový deň Európy, Projektové dni žiakov 9. ročníka.

Zámer  projektu

         Zámerom projektu je metódou praktického využívania získaných teoretických vedomostí z matematiky v každodennom živote zmeniť prístup žiakov k štúdiu, pripraviť žiakov k využívaniu znalostí z matematiky v ďalšom živote, rozvíjať individuálne schopnosti detí, vytvoriť priestor na tvorivú a aktívnu spoluprácu učiteľov, žiakov a ich rodičov. Aktivity projektu budú zamerané na zážitkové a projektové vyučovanie a prepojenie vyučovacieho procesu s každodenným životom. Žiaci dostanú príležitosť zažiť úspech, radosť z výsledkov, vytvorí sa u nich vnútorná motivácia učiť sa. Do aktivít projektu budú zapojení rodičia žiakov a odborné organizácie. 

 

Ciele projektu

 1. vysvetliť žiakom možnosti aplikovania získaných poznatkov z matematiky v každodennom živote v rámci ich okolia
 2. pripraviť žiakov k zodpovednému konaniu v dospelosti praktickým získavaním údajov z rôznych oblastí života, ich triedením, vyhodnocovaním a hľadaním súvislostí
 3. dosiahnuť kladný vzťah žiakov k matematike
 4. získanie dlhodobých vedomostí tým, že si žiaci prakticky overia využívanie vedomostí z matematiky v každodennom živote
 5. objasniť žiakom využívanie znalostí z matematiky pri štúdiu  ostatných vyučovacích predmetov ( fyzika, chémie a pod.)
 6. naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, pracovať v skupine, vypracovať projekt pomocou vhodných informačno-komunikačných technológií
 7. využiť zážitkové a projektové vyučovanie v matematike
 8. rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov

 

Výstupy projektu:

Kvalitatívne výstupy projektu:

 1. rozšírenie znalostí žiakov:
 • v príprave a vyhodnotení rozpočtu plánovanej rekonštrukcie domácnosti                                                
 • v sledovaní spotreby energie domácnosti, navrhovaní úsporných opatrení a vyčíslení ich prínosu
 • v zbieraní, triedení a spracovaní údajov pre štatistické vyhodnotenie poveternostných podmienok  vo svojom okolí
 1. zapojenie rodičov do projektu
 2. zlepšenie vzťahu žiakov k štúdiu matematiky
 3. schopnosť aplikovať získané teoretické vedomosti z matematiky v každodennom živote 

 

Kvantitatívne výstupy projektu:

 1. prezentácie častí projektu pred kolektívom triedy
 2. prezentácia celého projektu pred vedením školy, učiteľským zborom a rodičmi
 3. vstupy v školskom rozhlase
 4. vyvesenie výsledkov projektu na internetovej stránke školy a webovej stránke
 5. nástenka informujúca o priebežnej projektovej práci žiakov
 6. tabuľky, grafy, plány, jednoduché testy, tajničky, brožúra matematických príkladov
 7. absolvovanie exkurzií