Poďakovanie

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange

 

    Žiaci 8. ročníka ZŠ Gogoľova 2143/7, Topoľčany od januára 2012 plnia úlohy projektu Matematika v praktickom živote. Týmto projektom sa naša škola prihlásila do programu Školy pre budúcnosť 2011/2012 - aktivity na vyučovaní vyhlaseného Nadáciou Orange. V rámci projektu na témy: V starom po novom, Kto šetrí, má, Pozrieť z okna nestačí vytvoria  tabuľky, grafy, tajničky a iné materiály, ktoré ukážu prepojenie teoretických poznatkov z matematiky s reálnym životom.

Harmonogram

December 2011

- Príprava dokumentácie a materiálno – technického  zabezpečenia plnenia úloh projektu

Január 2012

- Vydanie pokynov k 1. téme V starom po novom

- Samostatná a skupinová práca na riešení úlohy

  Narysovanie plánu bytu alebo pozemku v danej mierke

  Výpočet plochy bytu, pozemku

  Grafické spracovanie úpravy bytu, pozemku

  Vypracovanie rozpočtu plánovaných úprav, spotrebu materiálu,

  finančných nákladov na odbornú prácu

Február 2012

- Beseda s geodetom, ukážka práce v teréne

- Spracovanie získaných údajov v textovej a grafickej podobe

- Zverejnenie priebežných výsledkov projektu na nástenke, na webovej stránke školy, prezentácia

- Vydanie pokynov k 2. téme Kto šetrí má

 Sledovanie 10 – 14 dňovej spotreby elektrickej energie, spotreby plynu,

 teplej a studenej vody

 Vyčíslenie nákladov, navrhovanie úsporných opatrení a vyčíslenie ich prínosu

Marec 2012

- Exkurzia k výrobcovi el. energie ENO Nováky a Banského múzea Cígeľ

- Spracovanie získaných údajov v textovej a grafickej podobe

- Zverejnenie priebežných výsledkov projektu na nástenke, na webovej stránke školy, prezentácia

- Vydanie pokynov k 3. téme Pozrieť z okna nestačí

              Monitorovanie  poveternostných podmienok počas 14 dní ( teplota,

              slnečný svit, zrážky)

              Sumarizovanie údajov a rôzne porovnávanie

Apríl 2012

- Exkurzia - Hvezdáreň Partizánske

- Spracovanie získaných údajov v textovej a grafickej podobe

- Zverejnenie priebežných výsledkov projektu na nástenke, na webovej stránke školy, prezentácia

Máj 2012

- Príprava prezentácie a prezentácia celého projektu

Novinky

Baňa Cigeľ

10.05.2012 19:50
10. mája 2012 žiaci absolvovali zaujímavú prehliadku skanzenu na bani Cigeľ. Táto baňa na hnedé uhlie je v  plnej prevádzke, len jej časť je vyhradená pre banský skanzen. Žiaci sa podrobili procedúre podobnej každodennému vstupu baníkov do práce. Každý z nich dostal osobnú známku, pracovný...

Hvezdáreň Partizánske

25.04.2012 18:47
    Dňa 24. 4. 2012 sa uskutočnila exkurzia do hvezdárne Partizánske. Hvezdáreň sa nachádza v časti Malé Bielice, zariadenie hvezdárne pozostáva z prednáškovej sály pre návštevníkov a kupoly s ďalekohľadom. Prednášková sála je vybavená modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá...

Tepláreň Topoľčany

25.04.2012 18:46
    V Topoľčanoch na pozemkoch oproti pivovaru vyrástla kogeneračná jednotka na výrobu elektrickej energie a tepla spaľovaním drevenej štiepky. Naši ôsmaci sa boli pozrieť na túto tepláreň na biomasu, ktorá ročne vyrobí takmer 96 tisíc MWH tepla a viac ako 41 tisíc MWH...

Kto šetrí, má

16.04.2012 20:48
    Žiaci dokončili aktivitu na tému Kto šetrí, má. Sledovali spotrebu energie vo svojej domácnosti / elektrickú energiu, plyn, teplú a studenú vodu / počas jedného týždňa, zistené údaje zapisovali do tabuľky a vyhodnocovali, vypočítali  priemernú spotrebu...

Geodet medzi nami

15.03.2012 20:29
    15. marec 2012 bol pre ôsmakov nielen zaujímavý, ale aj poučný. Pozvanie medzi nich prijal Ing. Július Kováč, geodet z GEOKO s.r.o. – geodetickej kancelárie v Topoľčanoch. Vysvetlil žiakom náplň práce geodézie -  vyhotovovanie geometrických plánov, určovanie polohy...

Centrum Atlantis

12.03.2012 18:43
      Žiaci 8. ročníka našej školy navštívili 12. marca 2012 zábavno-vzdelávacie centrum Atlantis Science Center v Leviciach. Neveľká budova na okraji mesta bola plná vedeckých hračiek, ktoré upútali mladých návštevníkov. Vo viacerých miestnostiach si žiaci mohli vyskúšať...

V starom po novom

06.03.2012 21:16
    Žiaci pracovali na príprave a vyhodnotení rozpočtu plánovanej rekonštrukcie domácnosti aj v učebni IKT, kde vytvorili prehľadnú tabuľku so zistenými údajmi o jednotlivých bytoch a počte užívateľov. Tieto údaje potom rôzne spracovali, výsledkom čoho sú zaujímavé grafy.

V starom po novom

12.02.2012 17:53
 V januári mladí projektanti po zadaní úlohy V starom po novom zakreslili na milimetrový papier v mierke 1 : 100 plány svojich bytov, vypočítali rozlohu jednotlivých miestností a celkovú rozlohu bytu. Po úvahe sa rozhodli pre niektoré zmeny v bytoch. Niektorí pre inú podlahovú krytinu vo...